Gépjármű kötelező felelősség és casco biztosítás
Kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítási , és casco szerzõdését is megkötheti online felületünkön az alábbi linkekre kattintva. Természetesen amennyiben Önnek kényelmesebb, befáradhat irodánkba is, ahol kollégáink készségesen állnak rendelkezésére!

Fontos, hogy online szerzõdés kötés esetén is szükség van szerzõdõ által aláírt dokumentumokra, azonban ennek megküldése cégünkre történhet faxon, vagy scennelve e-mailben, illetve postai úton is.

Casco szerzõdés esetén a gépjármû fotózására, vagy gépjármû szemlézõ cégnek történõ bemutatására kerülhet sor.

 Online kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítás KGFB


  Online KGFB díjszámítás és kötés       online casco díjszámítás és kötés


 
Online CASCO díjszámítás és kötés KGFB felmondás formanyomtatvány
KGFB felmondás formanyomtatvány 


 


 casco felmondás és formanyomtatványCASCO felmondás formanyomtatvány Kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítás segítségGyakori kérdések a KGFB-rõl Gyakori kérdések a casco biztosításrólGyakori kérdések a Casco-ról mit tegyek ha kocsimmal balesetet okozok , szenvedek?Teendõk közlekedési baleset esetén csökkentett cascoCsökkentett casco Törvény a kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosításrólTörvény a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról


 Gépjármûbiztosító Partnereink:

  • Aegon Magyarország Biztosító Zrt.  


 • Allianz Hungária Biztosító Zrt.   • Generali Biztosító Zrt.  • Genertel Biztosító Zrt.  • Groupama Biztosító Zrt  • K&H Biztosító Zrt.  • Magyar Posta Biztosító  • Signal Biztosító Zrt.  • Union Biztosító Zrt.  • Uniqa Biztosító Zrt.  • Wáberer Hungária Biztosító Zrt. 

 
Gyakori kérdések a kötelezõ felelõsségbiztosításról:

Kinek kell kötni a kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítást?
Ki lehet a gépjármûbiztosítás szerzõdõje?
:

A biztosítás szerzõdõje a gépkocsi tulajdonosa, vagy (amennyiben van) a gépkocsi bejegyzett üzembentartója.
A szerzõdés kötés az adásvételi/üzembentartói szerzõdés aláírásának napján kell történnie- ennek mulasztása esetén a nem biztosított napokra fedezetlenségi díjat kell fizetünk, mely magasabb mint a biztosítási díj, illetve amennyiben ebben az idõszakban okozunk kárt, a kártérítési összeget magunknak kell megtéríteni.

 

 
Bonus -Malus besorolás:

A kötelezõ felelõsségbiztosítási rendszerben egy megszerzett
bonus-malus fokozatot csak egy Bonus Malus rendszer gépjármûre érvényesíthetünk. Ennek alapján három bonus besorolási alapeset van:
1., 2 éven belül adtam el korábbi autómat és helyette újat vásároltam,ebben a korábbi autó B/M besorolását   viszem magammal.
2., 2 éven belül nem adtam el korábbi gépkocsit, de újat vásárolok. Ebben az esetben A0 besorolásban kötöm    meg a biztosítást .
3., Amennyiben két éven belül nem volt kötelezõ felelõsségbiztosítási szerzõdésem, új belépõnek minõsülök a rendszerbe, azaz A0 besorolásban köthetek szerzõdést.
4., Több KGFB biztosítással rendelkeztem, de a biztosítási idõszak alatt eladtam egy gépkocsit. Amennyiben az eladott gépkocsi bonus fokozata kedvezõbb, azt érvényesíthetem a párhuzamosan üzemeltetett gépjármûvem szerzõdésén, vagy új gépjármû vásárlása esetén.

 Hogyan váltsak gépjármû biztosítót?

Biztosítóváltás menete:


1., A biztosítási szerzõdés felmondása korábbi biztosítónknál:
határidõ a szerzõdés fordulónapja elött 30 nappal! Különösen figyeljünk oda a 2010.01.01. után kötött szerzõdéseknél!
2., Új biztosítási szerzõdés megkötése.
A felmondott elõzményszerzõdést követõ nappal lehetséges. Az on-line szerzõdéskötés menetének leírását megtalálja a "Letöltések" menüpont alatt!
Újdonságok a kötelezõ váltásban:
 Gépjármû biztosítás évfordulós váltás
A szerzõdés évfordulója a kötés napja, évközi kötések esetén is. Évfordulóra történõ biztosítóváltás esetén nincsen szükség bonus-malus igazolás bemutatására, azt a biztosítók automatikusan bekérik egymástól. A korábbi kötvényszám ismerete nélkül nem tudunk biztosítót váltani. Évközbeni autó adásvétel esetén azonban korábbi biztosításunk bonus-malus igazolását továbbra is be kell mutatni új biztosítás kötése esetén.
Változik a megfigyelési idõszak. A megfigyelési idõszak egy naptári év lesz, január 1-tõl december 31-ig fog tartani.
 Baleseti adó fogalmaMi az a baleseti adó?

2012.01.01.-tõl bevezettek egy új adónemet, az úgynevezett a baleseti adót - ezt minden kgfb-t kötõnek fizetnie kell. Ennek díját, a biztosítással együtt, a biztosító szedi be: a befizetésünkbõl elõbb továbbutalja az adót a hatóságnak, és csak ez után könyveli le a fennmaradó összeget a szerzõdésünkre - így, ha nem fizetjük ki a baleseti adót, akkor díjelmaradásban lesz a szerzõdésünk.
Az adó mértéke az éves biztosítási díj 30%-a - van azonban egy felsõ korlát, mely szerint az éves adó legfeljebb 83 forint/nap/gépjármû lehet.
Fedezetlenségi díj Mi az a fedezetlenségi díj? Díjnemfizetéssel törölt szerzõdés esetén.

Amennyiben esedékes biztosítási díjunkat nem fizetjük be az esedékességtõl számított 60. - napig, a biztosító díjnemfizetéssel törli a szerzõdés, mely csak fedezetlenségi díj megfizetésével köthetõ újra.
A fedezetlenségi díat napi díjban állapítják meg a gépjármû teljesítménye alapján.
Az aktuális díjakat IDE KATTINTVA találja.

A 2009. évi LXII. tv. a gépjármû üzembentartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról itt olvasható!

  Mit tegyek ha balesetet okozok?
Mit kell tennünk közlekedési baleset után?

Közúti baleset bekövetkezése esetén számos teendõvel kell megbirkózni a helyszínen, majd azt követõen a biztosítónál azért, hogy sérült gépjármûvét megjavítva visszakapja. Az alábbiakban összefoglaljuk a balesetet követõ alapvetõ lépéseket és fontos tudnivalókat.

Teendõk a helyszínen
A baleset bekövetkezte után azonnal állítsa le jármûvét és gyõzõdjön meg arról, hogy történt-e személyi sérülés. (Legyen óvatos és körültekintõ, újabb baleset is történhet a helyszínen.)

 

 Személyi sérüléses közlekedési balesetSzemélyi sérülés esetén a mentõket és a rendõrséget értesíteni kell. (Ne tekintsen el az értesítéstõl, ha a sérülés nem tûnik súlyosnak - ez az Ön törvényi kötelezettsége.)
A balesetben részes felek a helyszínen kötelesek átadni egymásnak a személy és gépjármû azonosításához és a kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítás érvényesítéséhez szükséges adatokat, valamint a baleset lényeges körülményeire vonatkozó információkat.

 

 

 Kárbejelentõ lap
A helyszínen ki kell kitölteni az európai baleseti bejelentõt (betéti lap) lehetõség szerint minél pontosabban, rögzítve a baleset körülményeinek leírását, a részes gépjármûvek helyzetét és megjelölve a baleset bekövetkezésért felelõs személyt. Ez a baleseti bejelentõ 14. pontjában történhet meg. A bejelentõ kitöltése önmagában nem jelenti a felelõsség elismerését! Ugyanakkor fontos tisztázni, hogy ki a baleset okozója illetve ki a vétlen károsult, hiszen ez utóbbi kárának megtérítését csak akkor vállalja át a biztosító, ha  bizonyított biztosítottja felelõssége. 

 Hogyan töltsem ki a baleseti bejelentõt

Mindkét jármû vezetõjének aláírásával kell igazolnia a kitöltött betéti lapon szereplõ adatok valódiságát, majd a bejelentõlap oldalainak szétválasztását követõen, annak egy-egy példányát magukhoz kell venniük. (Amennyiben a balesettel két jármû érintett, csak egy nyomtatványt kell kitölteni, három jármû esetén két nyomtatványt stb.)

Ellenõrizze a bejelentõ kitöltése alkalmával a vezetõ személyére és a gépjármûre vonatkozó adatok valódiságát:
 • a személyi igazolvány, • a forgalmi engedély, • a jogosítvány és • a biztosítási fedezet fennállását igazoló okmány adatainak összevetésével.

 Fontos teendõk közelekedési baleset esetén
Ha lehetõség van rá, készítsen fényképet a baleset helyszínérõl, illetve amennyiben a balesetnek vannak tanúi, ne feledkezzen meg nevük és lakcímük feltüntetésérõl sem. Érdemes a rendõrséget értesíteni abban az esetben, ha vitás a felelõsség kérdése, vagy jelentõs az anyagi kár, avagy a balesetnek külföldi részese is van. Ha a balesetben részes valamelyik fél rendõri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek megvárni a rendõr megérkezését, és ezt követõen a helyszínt már csak a rendõr engedélyével hagyhatják el.
Problematikus, de sajnos elõforduló eset, hogy a károkozó személye nem válik ismertté, mert elhajt a baleset színhelyérõl. Amennyiben sikerül a gépjármû rendszámát azonosítania, a Belügyminisztérium gépjármû-nyilvántartója a rendszám alapján információt tud szolgáltatni a károkozó gépjármûrõl, és amennyiben az autóra kötöttek felelõsségbiztosítást, kérelmére a nyilvántartó megadja a biztosító nevét és a károkozó kötvényszámát, amivel már megteheti a kárbejelentést.
Bejelentési kötelezettség a biztosítónál Teendõk autó baleset esetén

A balesetet mind a károsultnak, mind a károkozónak be kell jelentenie a baleseti bejelentõlap bemutatásával. Amennyiben Ön a beleset károkozója a 8 napon belül köteles saját felelõsségbiztosítójának a bejelentést megtenni, és a biztosító által kért felvilágosítást megadni. (A baleset eredményeként bekövetkezett saját kárát casco biztosítóján keresztül tudja rendezni, szintén bejelentés alapján). Amennyiben Ön a baleset vétlen károsultja kárigényét 30 napon belül kell a károkozó biztosítójához eljuttatnia.
A külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének határideje a hazaérkezés idõ-pontjától számítandó.
Ismeretlen gépjármû által okozott káreseményt a károsult 30 napon belül a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) Gépjármû Kárrendezési Irodájának kell bejelentenie, ilyen esetben ugyanis a megalapozott kárigényt az Iroda maga téríti meg.
 Ha nincs gépjármû biztosításom és balesetet okozok mi a teendõ

Az üzembentartó, aki nem rendelkezik érvényes biztosítási szerzõdéssel a bekövetkezett káreseményt 8 napon belül köteles bejelenteni a Kárrendezési Irodának. Fontos tudni, hogy amennyiben a biztosítottnak "csak" díjtartozása van, biztosítója a díjjal fedezett idõszak végét követõ 30 napig még köteles a kockázatvállalásra.

A biztosítási esemény bejelentésének elmulasztása illetve az adatszolgáltatás nem teljesítése súlyos következményekkel járhat, ugyanis a biztosító mentesülhet a szolgáltatás teljesítése alól, amennyiben a mulasztás vagy hiányos adatszolgáltatás miatt lényeges körülmények kideríthetetlenek maradnak. Nem tagadhatja meg azonban a szolgáltatását abban az esetben, ha a baleset bejelentése ugyan a meghatározott idõpontot követõen jutott a biztosító tudomására, de minden lényeges elem rekonstruálható.
Kárrendezéshez szükséges dokumentumok: Gépjármû felelõsségbiztosítás kárbejelentéshez dokumentumok
 • Baleseti bejelentõ (másolata) • Helyszíni jegyzõkönyv (ha készült) • Vezetõi engedély • Forgalmi igazolvány • Biztosítási kötvény (károkozóé) Gépjármû felelõsségbiztosítás kárrendezés
Hogyan történik a kárrendezés?

A biztosító a kárbejelentést követõen káraktát nyit, majd a kárigény jogos mértékét a károkozó felelõsségére vonatkozó nyilatkozata, a balesetrõl rendelkezésre álló adatok, illetve a kárszakértõ által a kárfelvételi szemlén készült jegyzõkönyv alapján állapítja meg. A kárfelvételi szemléig a gépjármûvet ezért sérült állapotban kell tartani, és csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig lehet - sõt, ez a károsultnak kötelessége is - változásokat eszközölni.

 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a jármû károsodása olyan mértékû, Totálkáros gépjármû hogy az gazdaságosan nem szervizelhetõ, az autót totálkárosnak minõsítik. A kárrendezés ez esetben úgy történik, hogy a biztosító megbecsüli az autó kár elõtti forgalmi értékét, valamint a roncs értékét, és a kettõ közti különbözetet fizeti meg, az autóronccsal pedig, a tulajdonos szabadon rendelkezhet. Figyeljen arra, hogy a biztosító számára esetenként legegyszerûbb az autó totálkárossá minõsítése, ami azonban nem mindig felel meg a valóságnak és az Ön érdekeinek. Totálkárossá egy bizonyos javítási érték (gépjármû típusától függ), illetve roncsolódási mérték (kb. 70%) felett minõsítik az autót. Amennyiben nem ért egyet a totálkárrá minõsítéssel, felkérhet egy független kárszakértõt, illetve per esetén igazságügyi szakértõt a reális tények megállapításához.

Amennyiben lehetséges a helyreállítás, arra többféle mód kínálkozik.


 Gyors kárrendezés kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosításGyorsított kárrendezés
Ha jól felmérhetõ a kár összege, egyezséget köthet a biztosítóval az elõre kikalkulált kárösszeg kifizetésérõl. A biztosító megfizeti ezt a fix összeget, ebben az esetben további kártérítésre nincs lehetõség.
Partnerszervizben történõ javítás
Biztosítóval szerzõdéses viszonyban álló javítómûhelyben - partnerszervizben - történõ javítás esetén a biztosító és a javítómûhely közötti megállapodás alapján ez utóbbi jogosult a káreseménnyel kapcsolatban teljes körben eljárni. Ön a sérült jármûvet elviszi a partnerszervizbe, az pedig elvégzi a kárfelvételt, a javítást, rendezi a számlát a biztosítóval. A biztosító a kárfelvételi jegyzõkönyvnek megfelelõen elvégzett javítás teljes költségét megtéríti, ide nem értve az avulás mértékét. A biztosító ugyanis csak ugyanolyan alkatrészek beépítését fedezi, így a már elhasználódott és a javítás alkalmával beépített új alkatrész közti értékkülönbséget Ön fizeti, tekintettel az új alkatrésszel nyert "gazdagodásra".
Ez a javítási mód ezért a még garanciálisan szervizelhetõ gépjármûvek esetén javasolt, ahol nincs vagy alacsony az avulási költség.


Számlás kárrendezés Számla kárrendezés autó

Számlás kárrendezés esetében a biztosító utólag, számla ellenében téríti meg a javítás költségeit fix óradíj és az Eurotax árkatalógus szerint. Ha ismer olyan mûhelyt, amely alacsony költséggel dolgozik, és új alkatrészek beépítése helyett inkább helyre hozza az autó kevésbé sérült részeit, érdemes így megjavíttatni autóját. Ez különösen idõsebb gépjármûvek esetén lehet gazdaságos, tekintettel arra, hogy az avulás mértéke akár 20-30% is lehet, amit minden esetben a károsulttal fizettet meg a biztosító.
Legyen mindig körültekintõ, kérje el a biztosítótól a kárfelvételi jegyzõkönyvet, majd kérjen elõkalkulációt és árajánlatot a mûhelytõl, amit a biztosítóval egyeztet. Ne hagyja a biztosító és a javítómûhely alkujára a szerelést, mert elõfordulhat, hogy a szerviz a biztosító által késõbb indokolatlannak vélt javításokat is végez, amely szintén Önnek okoz többletköltséget.

 

 Közelekedés baleset utánMilyen díjfizetési következményei vannak a balesetnek?

Amennyiben Ön a károkozó, az Ön felelõsségbiztosítója fogja a károsult kárigényét kifizeti, Önnek pedig, felajánlja azt a lehetõségét, hogy a kifizetett összeget a társaságnak egy összegben, 60 napon belül visszatérítse. Ez nem kötelezõ, pusztán egy lehetõség, amennyiben nem él vele biztosítási díja fog megemelkedni a következõ biztosítási idõszakra (pótdíj), mivel bonus-malus besorolása csökken.
Egy baleset, azaz káresemény - személygépkocsi és motorkerékpár esetén - 2 osztállyal történõ visszaminõsítést jelent, függetlenül a káresemény nagyságától.
A káresemény mindig azon biztosítási év bonus-malus osztályba sorolását érinti, amelyet közvetlenül megelõzõ megfigyelési idõszakban került sor az adott káresemény kapcsán elsõ ízben kárkifizetésre.
Például ha Ön személyautójával 2008. május 13-án B3 osztályban balesetet okoz, akkor a következõ idõszaktól, azaz 2009. január 1-tõl kettõvel rosszabb, B1-es besorolásba fog kerülni. Viszont ha a kárkifizetés nem történik meg, 2009. január 1-tõl az eredetinél egyel jobb, B4-es besorolásba kerül.

Forrás: PSZÁF

  Gyakori kérdések a CASCO biztosításról:

 

 Casco biztosításMi az a casco biztosítás?

A casco biztosítás a gépjármû lopása, elemi károk,valamint olyan töréskárokra nyújt térítést, melyek nem térülnek kötelezõ felelõsségbiztosítási kárként. Töréskár esetén, tehát akkor szükséges a casco fedezet, ha a kárt mi okoztuk, illetve ha a károkozó ismeretlen vagy nem rendelkezik kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítással.

Milyen kockázatokra terjedhet ki a biztosítás?

   - elemi kár
   - törés kár
   - lopáskár
   - totálkár

 

Amennyiben hitelre vásárolta autóját, érdemes utána érdeklõdni, hogy a hitellel együtt nem kötött casco biztosítást, melynek díját tartalmazza Casco biztosítás hitel esetén, csökkentett casco a törlesztõrészlet. Abban az  esetben, ha nem rendelkezik beépített casco biztosítással, de a hitelintézet megköveteli annak meglétét- a biztosítási szerzõdés megkötése elõtt nézzen utána, hogy a hitelintézet pontosan milyen casco megkötését várja el.

Ma már a biztosítók kínálnak úgynevezett csökkentett casco-t,melynél a biztosító a javíttatási költségekbõl a szervíz óradíját maximalizálja (3000-7000.-Ft/órában), vagy csak megadott szervízek rezsióradíjait térti teljes mértékben.   A csökkentett cascok többségében az alkatrészeknek csak az amortizációval csökkentett értékét, vagy Audatex ár 50%-át, vagy utángyártott  alkatrészárak szerint térít.  Ellenben lopás-, és totálkár esetén a csökkentett casco ugyanúgy fizet, mint egy teljes körû casco.
 Casco szerzõdés átkötése, felmondásaMire figyeljünk szerzõdéskötéskor?

- Amennyiben jelenleg is van élõ, díjrendezett casco szerzõdésünk, és új szerzõdést szeretnénk kötni, ellenõrizzük a jelenlegi szerzõdés évfordulóját, tekintettel arra, hogy az csak 30 nappal évforduló elõtt mondható fel írásban.
Felmondáskor a beküldési bizonylatot ( faxnapló,átvételi elismervény, feladóvevény) õrizzük meg, hiszen ezzel tudjuk igazolni a felmondás tényét.
- Magasabb önrész választása esetén a biztosítási díj is csökkenni fog.
- Szerzõdés kötéskor választható életkor kedvezmény- azonban fontos, hogy amennyiben a jármûvet nem a választott korcsoportba tartozó személy vezette, akkor a biztosító vagy csökkentett kártérítést fog fizetni, vagy magasabb önrészesedést alkalmaz.
- A biztosítónak  15 napja van befogani szerzõdésünket- ez azt jelenti, hogy a biztosító, miután hiánytalanul megkapta a szerzõdéskötéshez szükséges dokumentumokat, 15 napig még eldöntheti, hogy akar-e velünk szerzõdni. Ha ez idõ alatt keletkezik kár az autónkban, a biztosító visszautasíthatja a szerzõdést, így kikerülve a kártérítést.
- A biztosító szerzõdés kötés után szemlézheti a gépkocsinkat- amennyiben ezt nem tesszük lehetõvé, vagy a gépjármû állapota, felszereltsége nem a szerzõdésben foglaltaknak megfelelõ, a szerzõdéskötést elutasíthatja.
- Amennyiben a szerzõdésben szereplõ adataink módosulnak , azt kötelesek vagyunk 15 napon belül írásban bejelenti a biztosító felé. 

 

Mire terjedhet még ki a casco biztosítás? Casco biztosítás plusz szolgáltatások

Egyéb plusz szolgáltatásokat is kérhetünk casco szerzõdésünkbe, ezek például: 

- kölcsön gépjármû szolgáltatás

- poggyászbiztosítás

- assistance

- élet és balesetbiztosítás

- stb.

 

 Csökkentett cascoMi az a csökkentett casco?

A csökkentett casco szerzõdés azt jelenti, hogy a biztosító a javíttatási költségekbõl a szervíz óradíját maximalizálja (3000-7000.-Ft/órában), vagy csak megadott szervízek rezsióradíjait térti teljes mértékben.   A csökkentett cascok többségében az alkatrészeknek csak az amortizációval csökkentett értékét, vagy Audatex ár 50%-át, vagy utángyártott  alkatrészárak szerint térít.  Ellenben lopás-, és totálkár esetén a csökkentett casco ugyanúgy fizet, mint egy teljes körû casco.


 


Fontos, hogy mindig olvassuk el a biztosítási feltétleket!


 


 


 


 


 


 


vissza