adatkezelési tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ A HUNGARORISK KFT. ÜGYFELEI RÉSZÉRE SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

 

I. Adatkezelő, az adatkezelő kapcsolattartója és az adatvédelmi tisztviselő adatai

Az Adatkezelő:
Hungarorisk Biztosításközvetítő Kft.

Elérhetőségei:

E-mail: info@hungarorisk.hu

Postacím: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 7

Telefon: +36 1 4540308

 

I.2. Az adatkezelő kapcsolattartója

 

Kapcsolattartó neve: Hollós Zoltán

E-mail címe: info@hungarorisk.hu

Telefonszáma: +36 1 454 0308

Postacíme: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 7

 

II. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama

 

A Hungarorisk Kft. jogosult kezelni ügyfeleinek személyes adatait az alábbi táblázatban szereplő célok érdekében, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR) meghatározott alábbi jogalapok szerint.


Az adatkezelés adatai többek között: a biztosítási szerződések, szerződői, biztosítottjai, kedvezményezettjei, levelezési, vagy kapcsolattartási adatok alatt megadott személyes adatok.

 

                                      A személyes adatok kezelésének

 

célja

jogalapja

Adatkezelés időtartama

biztosítási díjösszehasonlítása az ajánlattétel előkészítéséhez

az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

szerződés megkötéséig, 

egyéb esetekben 5 év

megkeresések intézése, ajánlatok kidolgozása, értékelése

az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

5 év

megbízási szerződés

az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

5 év

biztosítási ajánlat (kockázatelbírálás)

az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

5 év

biztosítási szerződés

az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

szerződés megszűnésétől számított 5 év

 

káresemények bejelentése

 

 

 

 

az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]; szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik szerződő fél vagy érdekelt az állagmegóvásban [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont];

káresemény bejelentésétől számított 5 év

változásbejelentések kezelése és szerződésmódosítás

 

szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont];

szerződésmódosítástól vagy bejelentéstől számított 5 év

 

 

Ha az adatkezelés jogalapja az ügyfél hozzájárulása, az ügyfél bármikor visszavonhatja a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását. Ilyen esetben az adatkezelést – ha annak nincs más jogalapja – haladéktalanul meg kell szüntetni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

A fent meghatározott megőrzési idő leteltével a személyes adatokat törölni kell.

 

 

III. A személyes adatok továbbítása és adatfeldolgozó igénybevétele

 

Társaságunk az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja a Bit. 138-141. §, illetve 149-151. § alapján meghatározott személyek vagy szervezetek részére is. Ilyen személyek vagy szervezetek lehetnek pl. a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank, bíróságok, bizonyos esetekben az adóhatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, stb.

Ezen személyek és szervezetek meghatározását az ügyfelek által kötött biztosítási szerződések szabályzata részletesen is meghatározza.

 

IV. A személyes adatok védelmét biztosító garanciák

 

Az ügyfelek személyes adatai biztonságának megőrzését a Hungarorisk Kft. a következő technikai és szervezési intézkedések garantálják:

a) az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz csak a munkakörükre tekintettel erre feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá, belépési jelszavuk megadását követően;

b) külső és belső tűzfalak, behatolást jelző és megakadályozó (IDS/IPS) csomagszűrő eszközök, vírusvédelmi szoftverek és virtuális magánhálózatok (VPN) alkalmazása;

c) rendszeres (általában naponta történő) mentés, oly módon, hogy adatsérülés esetében az adott napon belüli változások is visszaállíthatók;

d) a munkavállalók által tett titoktartási nyilatkozat;

e) hivatali mobiltelefon biometrikus azonosító (ujjlenyomat) vagy jelkód megadásával történő használata.

 

V. Az adatkezeléssel érintettek jogai

 

Az ügyfél jogosult személyes adatai kezelését illetően a Hungarorisk Kft-től:

-          tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről;

-          a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni;

-          az adatkezelés korlátozását kérni;

-          tájékoztatást kapni azon címzettekről, akikkel helyesbítéssel, törléssel vagy az adatkezelés korlátozásával érintett személyes adatát közölték;

-          hozzáférni személyes adataihoz;

-          tiltakozni a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés ellen.

 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelőnél nem történik automatizált módon adatkezelés, így az adathordozhatósághoz, valamint az automatizált döntéshozatal elleni tiltakozáshoz való jog nem illeti meg az ügyfeleket.

 

Az ügyfél a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, az ügyvezetőnek címezve terjesztheti elő.

 

A kérelemről az ügyvezető indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja az ügyfelet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

 

Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az ügyvezető tájékoztatja a kérelmezőt.

 

Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

 

 

V.1. Az érintett tájékoztatáshoz való joga

 

Az adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon.

 

Abban az esetben, ha a rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő nem az érintettől szerezte meg, az adat megszerzését minden esetben az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő.

 

V.2. Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatást az adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg.

 

 

V.3. A helyesbítéshez és törléshez való jog

 

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.

 

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben:

·         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;

·         az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

·         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

·         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés

·         a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,

·         jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

V.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

·         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);

·         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;

·         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

·         az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

 

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

 

 

V.5. A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett abban az esetben tiltakozhat a Hungarorisk Kft. adatkezelése ellen, amennyiben annak jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Ebben az esetben a Hungarorisk Kft. csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha igazolja, hogy az adatkezelést elsőbbséget élvező jogos okok indokolják vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

VI. Jogorvoslatok rendje

 

VI. 1. Panasz benyújtása

 

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az adatkezelő adatvédelmi kapcsolattartóhoz a fenti elérhetőségeken.

VI. 2. Bírósági eljárás indítása

 

Ha Önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.

További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

VI. 3. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

 

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

A hatóság elérhetősége:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +3613911400

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu

 

 

 


vissza