Szállítmányozók felelősségbiztosítása
Ajánlatkérés

 

 szállítmányozói felelősségbiztosítás

 

A szállítmányozói felelősségbiztosítás keretein belül a biztosító vászállítmányozók felelősségbiztosítása speditőrllalja, hogy teljesíti mindazon tisztán vagyoni kártérítési kötelezettségeket, amelyek a biztosítottat a magyar jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, a Magyar   Szállítmányozók Szövetsége által elfogadott Magyar Általános szállítmányozási feltételek, valamint az adott fuvarozási ágra vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján szállítmányozói tevékenysége folytán megbízóival szemben terhelik. A biztosítás átfogja azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítését és azoknak a megalapozatlan kártérítési igényeknek az elhárítását, melyeket az előzőekben meghatározott tevékenység alapján a szerzõdõvel, illetve a biztosítottal szemben támasztanak.


 • Biztosítva lehet a szállítmányozó felelőssége a vámhatóságok által kiszabott bírságokra, melyeket a szállítmányozói felelősségbiztosítás gyorsan szállítmányozóra a vámügynöki és vámközvetítői tevékenységgel kapcsolatban a vámszabályok megszegése miatt szabtak ki.
 • Biztosítva lehet a szállítmányozó raktározási tevékenységén alapuló felelőssége, ha a kár a szerződésben feltüntetett saját raktárában, vagy bérelt raktárban következik be.
 • A szállítmányozó felelőssége nem szokványos szállítmányozási szerződések esetén külön megállapodással biztosítható.

Fontos, hogy a sorozatkárok egy kárnak minősülnek. Sorozatkárnak tekintendők az egyazon károkozói magatartásból és okból eredő, de eltérő időpontokban bekövetkező károk, melyek között jogi, gazdasági vagy műszaki vonatkozásokban ok-okozati összefüggés áll fenn.


A biztosító kockázatviselésének terjedelme/mértéke

 1.  A biztosítási szerzõdés kiterjed a szállítmányozó szállítmányozási szerződésen alapuló felelősségére, szállítmányozók raktározás beleértve a szokványos járulékos szállítmányozói szolgáltatások alapján fennálló felelõsségét is. Szokványos járulékos szállítmányozói szolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:
  – raktározási tevékenység
  – vámügynöki és vámközvetítői tevékenység
  – az árutovábbításhoz kapcsolódó szállítmányozói tevékenység, illetve ezeknek a szolgáltatásoknak a megbízók részére való teljesítése, mások igénybevételével. A raktározási tevékenységen alapuló felelősség csak abban az esetben biztosított, ha a kár a biztosított szerződésben feltüntetett saját vagy bérelt raktárában következett be.

 2.  Nem szokványos szállítmányozási szerződésekbõl eredő felelõsségre csak akkor terjed ki a biztosító kockázatviselése, ha erre vonatkozóan előzetes, írásos megállapodás jön létre. Nem tekinthetõ szokványosnak a szállítmányozási szerzõdés, ha az a felelõsség terjedelme vagy az elvégzendõ feladat jellege tekintetében nem felel meg az I. pont szerinti jogszabályoknak, egyezményeknek, illetve szerzõdési feltételeknek.

 3.  Ha a fentiek szerinti külön megállapodás nem jött létre, a biztosító a szállítmányozó szokványos felelõsségét meghaladó többletfelelõsséget nem fedezi.

 4. Ha a szállítmányozó fuvarozóként felel, felelősségét az adott fuvarozási ágra vonatkozó szabályok határozzák meg.

 5.  A káreseményenkénti kártérítési limitösszeg az a legmagasabb összeg, amit a biztosító egy biztosítási eseménnyel összefüggésben megtérít. Ez akkor is érvényes, ha több károsult lép fel kártérítési igénnyel. Eltérő megállapodás hiányában a biztosító kockázatviselésének éves felső határa a káreseményenkénti kártérítési limitösszeg háromszorosa. A káreseményenkénti és éves limitösszeg a kötvényen feltüntetésre kerül.

Kizárások a kockázatviselés köréből
 fuvarozói tevékenység biztosítás

Jelen feltételek alapján létrejött biztosítás külön írásos megállapodás hiányában nem terjed ki:

 • az alvállalkozó szállítmányozók teljesítéseire,
 • a fuvarozói tevékenységgel összefüggésben jelentkezõ károkra (beleértve a gyüjtő fuvarozást is), kivéve, ha a bekövetkező árukár kimutathatóan a szállítmányozó hibás fuvarszervezői magatartására, utasítására visszavezethetően következett be.
 • a raktározási tevékenységgel kapcsolatban jelentkező mindazon károkra, melyek az általános biztosítási gyakorlat szerint vagyonbiztosítási szerződés keretében biztosíthatóak (különösen: épületek, árukészletek, gépek, berendezések stb. tűz, villámcsapás, robbanás, árvíz, vezetékesvíz-kár stb. miatti kárai), valamint lopás, leltár- és minden fajta ismeretlen eredetű áruhiány káraira,
 • a raktározás során bekövetkező, rovarok, rágcsálók és egyéb kártevők okozta árukárokra,
 • mindazon károkra amelyek a biztosított jogszabályban előírt kötelezettségénél szigorúbb, szerződésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségére vezethetők vissza,
 • a szállítmányozó vám és egyéb vonatkozásban nyújtott készfizető kezességvállalására,
 • kötbérek és bírságok térítésére,
 • fizetési késedelemből, illetve nemfizetésből eredő károkra
 • következményi károkra (pl. környezetszennyezés, az áru késedelmes kiszolgáltatása stb.),
 • a személyi sérülésből, halálesetből eredő károkra,
 • nemesfémek, drágakövek, bankjegyek és érmék, értékpapírok, okmányok, műtárgyak, festmények szállítmányozásával kapcsolatos felelősségre, hacsak a felek erre vonatkozóan egyedi megállapodást nem kötöttek,
 • a biztosított tulajdonában lévő, vagy általa bérelt vagyontárgyakban keletkező dologi károkra (pl. berendezés, épület, stb.), továbbá a biztosított saját káraira,
 • azon károkra, melyek háborús, polgárháborús, háborúhoz hasonló események, valamint függetlenül a háborús állapottól, harci eszközök felhasználásból vagy meglétéből erednek,
 • sztrájkok, fosztogatások, politikai erõszakos cselekedetek és más egyéb polgári zavargások és szabotázsok, továbbá atomenergia és radióaktív sugárzás következtében keletkezett károkra,
 • terrorizmus és annak következményi káraira. Jelen feltétel alkalmazása szempontjából terrorcselekménynek minősül, különösen az olyan erőszakos, erõszakkal fenyegető, az emberi életre, a materiális, immateriális javakra vagy az infrastruktúrára veszélyes cselekmény, amely vagy politikai, vallási, ideológiai, etnikai célok mellett foglal állást vagy valamely kormány befolyásolására vagy a társadalomban, illetve annak egy részében való félelemkeltésre irányul, illetve arra alkalmas,
 • azon károkra, melyek elkobzás, lefoglalás vagy más hatósági beavatkozások következményei,
 • a számítógépes szoftver, hardver, beépített chip vagy nem számítógépbe épített integrált áramkör, illetve hasonló eszköz meghibásodásával összefüggésben felmerülő közvetlen vagy közvetett károkra,
 • azokra a károkra melyeket a biztosított azonos károkozási körülményekkel visszatérõen okozott, s a biztosító felhívása ellenére a károkozási körülményt nem szüntette meg, noha az gazdaságilag és mûszakilag ésszerû ráfordítással megszüntethetõ lett volna,
 • azon károkra, melyekre egyéb biztosítás fedezetet nyújt.

 


Online ajánlatkéréshez kérjük kattintson a fent található ajánlatkérés gombra!
Kitöltéssel kapcsolatos kérdés esetén keresse kollégáninkat a 06-1-454-03-08 as telefonszámon!
A kitöltött nyomtatványt küldje meg az info@hungarorisk.hu címre, vagy a 06-1-454-03-09-es telefax számra!


 

 szállítmányozói felelősségbiztosítás

 

 

 


vissza
 
Szállítmányozói felelősségbiztosítás ajánlatkérés