Cégvezetők felelősségbiztosítása

Ajánlatkérés
2014. március 15-től a vezető tisztségviselők személyes vagyona is veszélybe kerülhet, ha valakinek kárt okoz az vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása általuk vezetett társulás. Ilyen esetekre nyújt fedezetet a vezetői felelősségbiztosítás.

2014. március 15-én életbe lépett Ptk. jóval szigorúbb szabályokat alkalmaz a vezető tisztségviselőkkel szemben, mint korábban a Gt.: az új paragrafusok szerint nem csak a cégük vagyona, hanem személyes vagyonuk, házuk, megtakarításuk is veszélybe kerülhet, ha szándékos vagy gondatlan magatartásuk eredményeként valakinek kárt okoznak.
A vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása - vagyis a Directors and Officers azaz a D&O felelősségbiztosítás - az ilyen esetekre nyújt biztosítási fedezetet - a jogi védekezés költségeitől kezdve egészen a sikerrel érvényesített kártérítési követelések összegéig.

 


Miért kell személyesen felelniük a vállalat vezetőinek új PTK szerint?

 • A vezetők személyes vagyonukkal felelnek az ügyvezetési tevékenységükkel a társaságnak okozott károkért; ügyvezető felelősségbiztosítás

 • Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők, kielégítetlen követelésük erejéig, kártérítési igényt érvényesíthetnek a vezető tisztségviselővel szemben, amennyiben a vezető, a társaság fizetésképtelenségét felismerve, a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe;

 • Ha a társaság vezető tisztségviselője e tisztségében egy harmadik személynek kárt okoz, a vezető a jogi személlyel (vagyis a társasággal) egyetemlegesen felel - azaz a károsult a vezető tisztségviselővel szemben is jogosult közvetlenül a kártérítési igényét érvényesíteni.


Kik perelhetik a vezető tisztségviselőket?

 • a részvényesek, tulajdonosok, illetve maga a társaság, akik szerint a társaság ügyeit a vezetők nem d&o megfelelően kezelik;

 • a befektetők, akik szerint a vezetők megtévesztették őket;

 • a felszámolók és a hitelezők, amennyiben azt gondolják, hogy a társaság fizetésképtelenné válásakor és felszámolásakor a cégvezetés a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe;

 • egy harmadik személy, ha szerinte az okozott kárért a vezetőt személyes felelősség terheli.Miért érdemes vezető tisztségviselők tevékenységére felelősségbiztosítást kötni?

 • A személyes vagyon védelme
  A vezető tisztségviselők vagyona is veszélybe kerülhet, ha valakinek a társaságuk kárt okoz - személyescégvezetők felelősségbiztosítása felelősségük megállapításához pedig elég, ha az adott helyzetben/ügyben nem az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal jártak el.
 •  A hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségek fedezése
  Ha egy elégedetlen személy (ügyfél, beszállító, vevő, alkalmazott, stb.) panaszt tesz a felügyeleti hatóságok felé, a panasz eredménye akár a vezetőkkel szemben lefolytatott hivatalos vizsgálat is lehet, amely minden esetben jelentős pénzügyi kockázatot jelent. Európában a legnagyobb vezetőket biztosító társaság többet fordít a vezetőkkel szembeni hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségekre, mint bármi másra, amire a D&O biztosítás fedezet nyújt.

 • Vezetőkre kiszabott pénzbírságok fedezése
  Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő, hogy az egyes hatóságok, illetve felügyeleti szervek, a társaságra kiszabott bírság mellett, közvetlenül a cég adott területért felelős vezetőjére is pénzbírságot szabnak ki.

 • A legjobb jogi védelem biztosítása és kifizetése
  A vezető tisztségviselők akár börtönbe is kerülhetnek tetteik, mulasztásaik, vagy éppen vétkes hanyagságuk következményeként! Ilyen esetben a legjobb jogi védelem ugyan felbecsülhetetlen, de nagyon drága. A D&O biztosítás fedezi a jogi védekezés költségeit a bűnösség kimondásának pillanatáig. A biztosítás jogi védelemre specializálódott szakértőket biztosít.

 • A jó hírnév helyreállítása
  A perek és hatósági vizsgálatok amellett, hogy rengeteg időbe és pénzbe kerülhetnek, az abban résztvevők jó hírnevére is árnyékot vethetnek. Amennyiben a jó hírnév helyreállítása PR szakemberek igénybevételét teszi szükségessé, a biztosítás fedezi az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket.

 Lehetséges kiterjesztések ( biztosítónként változhat!)

 

 • Új leányvállalat
  A biztosítási időszak alatt a szerződés hatálya automatikusan kiterjed a fedezet minden olyan társaságra, szakmai felelősségbiztosítás cégvezetők részére amely a biztosítási időszak alatt a társaság leányvállalalata lesz.-adatközlési kötelezettség!( díjemelkedést eredményezhet)- nem nyújt fedezetet, amennyiben a cég értékpapírjait USA vagy annak fennhatósága alá tartozó terület bármely értéktőzsdéjén jegyzik.
 • Kiterjesztett kárbejelentési időszak
  A szerződés felmondása esetén a biztosító 12 hónapos kiterjesztett kárbejelentési időszakot ad- kivétel ha ugyanilyen fedezetet köt máshol.

 • Távozó vezető tisztségviselők kiterjesztett kárbejelentési időszaka:
  A fedezet továbbra is kiterjed a biztosítás fennléte alatt a biztosítottak közt szereplő távozó vezető tisztségviselőre, amennyiben a munkaviszonya felmondással, vagy nyugdíjba vonulással szűnik meg a biztosítás lejárata előtt. Természetesen ennek feltétele, hogy a biztosítás díjrendezett legyen.

 • Kárenyhítési tanácsadó fedezete
  Amennyiben a biztosított vezető tisztségviselő észleli a kárhoz vezető körülményt- és úgy itéli meg, hogy sürgős intézkedésre van szükség a kár elhárításának vagy csökkentésének céljából- jogosult kárenyhítési tanácsadót megbízni- a biztosító előzetes írásbeli jóváhagyása után.

 • Sürgős jogi védekezés költsége
  Amennyiben a jogi védelem költségeinek megfizetése előtt a biztosító jóváhagyása ésszerű időn belül nem volt beszerezhető, a biztosító visszamenőleges hatállyal jóváhagyja annak költségeit.

 • Kiadatási és kapcsolódó eljárások fedezete
  A biztosító megtéríti a biztosított részére a kiadatási és más kapcsolódó eljárásokban felmerült valamennyi eljárási és jogi költséget.

 • Egészségvédelem és munkabiztonság megsértéséhez kapcsolódó fedezet
  A biztosító megtéréíti a biztosított részére azokat a büntető eljárásban felmerült jogi védekezés költségeit, amelyek az egészséget veszélyeztető és nem biztonságos munkavégzés miatt a munkavállaló, a munkavégzés hatókörében tartozkodó, vagy a szolgáltatást igénybevevő elhalálozásához vezető ügyből származó kárigénnyel vannak összefüggésben.

 • Automatikus értékpapírkibocsájtási fedezet
  Amennyiben a biztosítási időszak alatt az értéktőzsdén már jegyzett társaság további nyilvános részvénykibocsájtást hajt végre, illetve ha a részvényeit már értéktőzsdére bevezeti, akkor e tranzakciók nem változtatnak a szerződés kockázati körülményein, kivéve ha nem az USA valamelyik értéktőzsdéjén történik a tranzakció, illetve  ha ezzel a kihelyezett értékpapírok teljes értéke nem haladja meg a biztosító által megadott küszöbértéket.

 • Lelki tanácsadára vonatkozó fedezet
  A biztosító a fedezetre vonatkozó biztosítási összeg erejéig téríti a biztosított részére a a pszichiáter, pszichológus vagy lelki tanácsadó indokoltan felmerült díját- a biztosító előzetes jóváhagyása után.

 • Vezetői kivásárlás fedezete
  A biztosító megtériti azon leányvállalat vezető tisztségviselői által okozott károkat, amely a szerződő társaság tulajdonából azért került ki, mert azt a társaság vezetése kivásárolja. A fedezet a kivásárlást követő 45- napon belül elkövetett kötelezettségszegésekre terjed ki.

Biztosítási feltételek

 
MKB Biztosító feltételei 
 
 Aig Biztosító feltételei
 
 Allianz Biztosító feltételei
 
 Generali Biztosító feltételei

 


 

 

 

Hamarosan elérhető online tarifálónk, addig is kérje kötelezettségmentes ajánlatunkat az ajánlatkérő gombra kattintva!

 

 


vissza
 
Vezető Tisztségviselők felelősségbiztosítása