Cégvezetők felelősségbiztosítása

Ajánlatkérés

2014. március 15-tõl a vezetõ tisztségviselõk személyes vagyona is veszélybe kerülhet, ha valakinek kárt okoz az vezetõ tisztségviselõk felelõsségbiztosítása általuk vezetett társulás. Ilyen esetekre nyújt fedezetet a vezetõi felelõsségbiztosítás.

2014. március 15-én életbe lépett Ptk. jóval szigorúbb szabályokat alkalmaz a vezetõ tisztségviselõkkel szemben, mint korábban a Gt.: az új paragrafusok szerint nem csak a cégük vagyona, hanem személyes vagyonuk, házuk, megtakarításuk is veszélybe kerülhet, ha szándékos vagy gondatlan magatartásuk eredményeként valakinek kárt okoznak.
A vezetõ tisztségviselõk és felügyelõ bizottsági tagok felelõsségbiztosítása - vagyis a Directors and Officers azaz a D&O felelõsségbiztosítás - az ilyen esetekre nyújt biztosítási fedezetet - a jogi védekezés költségeitõl kezdve egészen a sikerrel érvényesített kártérítési követelések összegéig.

 


Miért kell személyesen felelniük a vállalat vezetõinek új PTK szerint?

 • A vezetõk személyes vagyonukkal felelnek az ügyvezetési tevékenységükkel a társaságnak okozott károkért; ügyvezetõ felelõsségbiztosítás

 • Ha a társaság jogutód nélkül megszûnik, a hitelezõk, kielégítetlen követelésük erejéig, kártérítési igényt érvényesíthetnek a vezetõ tisztségviselõvel szemben, amennyiben a vezetõ, a társaság fizetésképtelenségét felismerve, a hitelezõi érdekeket nem vette figyelembe;

 • Ha a társaság vezetõ tisztségviselõje e tisztségében egy harmadik személynek kárt okoz, a vezetõ a jogi személlyel (vagyis a társasággal) egyetemlegesen felel - azaz a károsult a vezetõ tisztségviselõvel szemben is jogosult közvetlenül a kártérítési igényét érvényesíteni.


Kik perelhetik a vezetõ tisztségviselõket?

 • a részvényesek, tulajdonosok, illetve maga a társaság, akik szerint a társaság ügyeit a vezetõk nem d&o megfelelõen kezelik;

 • a befektetõk, akik szerint a vezetõk megtévesztették õket;

 • a felszámolók és a hitelezõk, amennyiben azt gondolják, hogy a társaság fizetésképtelenné válásakor és felszámolásakor a cégvezetés a hitelezõi érdekeket nem vette figyelembe;

 • egy harmadik személy, ha szerinte az okozott kárért a vezetõt személyes felelõsség terheli.Miért érdemes vezetõ tisztségviselõk tevékenységére felelõsségbiztosítást kötni?

 • A személyes vagyon védelme
  A vezetõ tisztségviselõk vagyona is veszélybe kerülhet, ha valakinek a társaságuk kárt okoz - személyescégvezetõk felelõsségbiztosítása felelõsségük megállapításához pedig elég, ha az adott helyzetben/ügyben nem az ilyen tisztséget betöltõ személyektõl általában elvárható gondossággal jártak el.
 •  A hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségek fedezése
  Ha egy elégedetlen személy (ügyfél, beszállító, vevõ, alkalmazott, stb.) panaszt tesz a felügyeleti hatóságok felé, a panasz eredménye akár a vezetõkkel szemben lefolytatott hivatalos vizsgálat is lehet, amely minden esetben jelentõs pénzügyi kockázatot jelent. Európában a legnagyobb vezetõket biztosító társaság többet fordít a vezetõkkel szembeni hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségekre, mint bármi másra, amire a D&O biztosítás fedezet nyújt.

 • Vezetõkre kiszabott pénzbírságok fedezése
  Az utóbbi idõben egyre gyakrabban fordul elõ, hogy az egyes hatóságok, illetve felügyeleti szervek, a társaságra kiszabott bírság mellett, közvetlenül a cég adott területért felelõs vezetõjére is pénzbírságot szabnak ki.

 • A legjobb jogi védelem biztosítása és kifizetése
  A vezetõ tisztségviselõk akár börtönbe is kerülhetnek tetteik, mulasztásaik, vagy éppen vétkes hanyagságuk következményeként! Ilyen esetben a legjobb jogi védelem ugyan felbecsülhetetlen, de nagyon drága. A D&O biztosítás fedezi a jogi védekezés költségeit a bûnösség kimondásának pillanatáig. A biztosítás jogi védelemre specializálódott szakértõket biztosít.

 • A jó hírnév helyreállítása
  A perek és hatósági vizsgálatok amellett, hogy rengeteg idõbe és pénzbe kerülhetnek, az abban résztvevõk jó hírnevére is árnyékot vethetnek. Amennyiben a jó hírnév helyreállítása PR szakemberek igénybevételét teszi szükségessé, a biztosítás fedezi az ezzel kapcsolatban felmerülõ költségeket.

 


Lehetséges kiterjesztések ( biztosítónként változhat!)

 

 • Új leányvállalat
  A biztosítási idõszak alatt a szerzõdés hatálya automatikusan kiterjed a fedezet minden olyan társaságra, szakmai felelõsségbiztosítás cégvezetõk részére amely a biztosítási idõszak alatt a társaság leányvállalalata lesz.-adatközlési kötelezettség!( díjemelkedést eredményezhet)- nem nyújt fedezetet, amennyiben a cég értékpapírjait USA vagy annak fennhatósága alá tartozó terület bármely értéktõzsdéjén jegyzik.
 • Kiterjesztett kárbejelentési idõszak
  A szerzõdés felmondása esetén a biztosító 12 hónapos kiterjesztett kárbejelentési idõszakot ad- kivétel ha ugyanilyen fedezetet köt máshol.

 • Távozó vezetõ tisztségviselõk kiterjesztett kárbejelentési idõszaka:
  A fedezet továbbra is kiterjed a biztosítás fennléte alatt a biztosítottak közt szereplõ távozó vezetõ tisztségviselõre, amennyiben a munkaviszonya felmondással, vagy nyugdíjba vonulással szûnik meg a biztosítás lejárata elõtt. Természetesen ennek feltétele, hogy a biztosítás díjrendezett legyen.

 • Kárenyhítési tanácsadó fedezete
  Amennyiben a biztosított vezetõ tisztségviselõ észleli a kárhoz vezetõ körülményt- és úgy itéli meg, hogy sürgõs intézkedésre van szükség a kár elhárításának vagy csökkentésének céljából- jogosult kárenyhítési tanácsadót megbízni- a biztosító elõzetes írásbeli jóváhagyása után.

 • Sürgõs jogi védekezés költsége
  Amennyiben a jogi védelem költségeinek megfizetése elõtt a biztosító jóváhagyása ésszerû idõn belül nem volt beszerezhetõ, a biztosító visszamenõleges hatállyal jóváhagyja annak költségeit.

 • Kiadatási és kapcsolódó eljárások fedezete
  A biztosító megtéríti a biztosított részére a kiadatási és más kapcsolódó eljárásokban felmerült valamennyi eljárási és jogi költséget.

 • Egészségvédelem és munkabiztonság megsértéséhez kapcsolódó fedezet
  A biztosító megtéréíti a biztosított részére azokat a büntetõ eljárásban felmerült jogi védekezés költségeit, amelyek az egészséget veszélyeztetõ és nem biztonságos munkavégzés miatt a munkavállaló, a munkavégzés hatókörében tartozkodó, vagy a szolgáltatást igénybevevõ elhalálozásához vezetõ ügybõl származó kárigénnyel vannak összefüggésben.

 • Automatikus értékpapírkibocsájtási fedezet
  Amennyiben a biztosítási idõszak alatt az értéktõzsdén már jegyzett társaság további nyilvános részvénykibocsájtást hajt végre, illetve ha a részvényeit már értéktõzsdére bevezeti, akkor e tranzakciók nem változtatnak a szerzõdés kockázati körülményein, kivéve ha nem az USA valamelyik értéktõzsdéjén történik a tranzakció, illetve  ha ezzel a kihelyezett értékpapírok teljes értéke nem haladja meg a biztosító által megadott küszöbértéket.

 • Lelki tanácsadára vonatkozó fedezet
  A biztosító a fedezetre vonatkozó biztosítási összeg erejéig téríti a biztosított részére a a pszichiáter, pszichológus vagy lelki tanácsadó indokoltan felmerült díját- a biztosító elõzetes jóváhagyása után.

 • Vezetõi kivásárlás fedezete
  A biztosító megtériti azon leányvállalat vezetõ tisztségviselõi által okozott károkat, amely a szerzõdõ társaság tulajdonából azért került ki, mert azt a társaság vezetése kivásárolja. A fedezet a kivásárlást követõ 45- napon belül elkövetett kötelezettségszegésekre terjed ki.

Biztosítási feltételek

 
MKB Biztosító feltételei 
 
 Aig Biztosító feltételei
 
 Allianz Biztosító feltételei
 
 Generali Biztosító feltételei

 


 

 

 

Hamarosan elérhetõ online tarifálónk, addig is kérje kötelezettségmentes ajánlatunkat az ajánlatkérõ gombra kattintva!

 

 


vissza
 
Vezető Tisztségviselők felelősségbiztosítása